EFI bracket kit - V6 & V8 engines

EFI bracket kit - V6 & V8 engines

EFI fuel pump & bracket kit - V6 & V8 engine

EFI fuel pump & bracket kit - V6 & V8 engine

EFI fuel pump, filter & bracket kit - V6 & V8 engines

In stock
SKU
MFK683

EFI fuel pump, filter & bracket kit - V6 & V8 engines

$425.00 $386.36
Kit contains:
  • High pressure fuel pump
  • Fuel pump and damper bracket
  • Fuel pump clamp
  • High pressure fuel filter
  • Fuel filter bracket
  • Screws
  • Nuts
  • Bolts
  • Washers